9. DÖNEM ANT TİS İMZALANDI

24 Ağustos 2017

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı (ANT) 9. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi Türkiye Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası’nda (TÜHİS) imzalandı.

 

5 Temmuz 2017 tarihinde görüşmelerine başlanan ve 24 Ağustos 2017 tarihinde (bugün) tamamlanan ANT 9. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi, 3 Temmuz 2017 tarihinde Türk-İş ile Hükümet arasında imzalanan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü’nde sağlanan iyileştirmeler yanında ilave kazanımlarla imza altına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı (ANT) ve bağlı işyerlerinde çalışan 765 üyemizi kapsayacak toplu iş sözleşmesinin üyelerimiz ve Sendikamız için hayırlı olmasını diliyoruz.

 

Türk Harb-İş Sendikası

Genel Yönetim Kurulu

Sözleşmenin tam metni için tıklayınız

  1. DÖNEM ANT TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

 

– ‘İŞÇİLERİN İŞYERLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ’ Başlıklı 17. Maddesine “İşçinin işinin; işçinin sıhhi durumu, işçinin ve işin durumu, hizmet gereği ve iş icabı kati zaruret olması halinde, işçinin sağlığına uygun olması ve gerekli eğitimin verilmesi şartı ile  değiştirilebilmesi” hükmü  getirildi.

-‘MESLEKİ EĞİTİM’ Başlıklı 18.maddeye “İşçilerin yaptıkları veya yapacakları işlerle ilgili almaları gereken kurs, eğitim, mesleki yeterlilik belgesi ve bu belgelerin yenilenmesi için gerekli izin, harcırah ve ücretlerin işverence karşılanması” hükmü getirildi.

– ‘NORMAL ÇALIŞMA’ Başlıklı 21. Maddede yapılan değişiklikle “İşçinin çalışma saatlerinin pompaj işleri, gemi dolum ve tahliyeleri, vb. işler nedeniyle değiştirilmesi durumunda haftanın normal 5 çalışma günü içerisinde yaptığı çalışma ile haftalık normal çalışma süresini tamamlayacağı” hükmü getirildi.

 

– ‘İLK GİRİŞ ÜCRETİ’ Başlıklı 29. Maddede yapılan değişiklikle çalışan işçi bulunmayan  1. Grup kaldırılarak grup sayısı 3’e düşürüldü.

 

– ‘İŞGÜÇLÜĞÜ PRİMİ’ Başlıklı 31. Maddede değişiklik yapılarak ekiplerde görevli üyelerimizin prim miktarları artırıldıEkiplerde görevli başteknisyenlere verilen %15 prim %16’ya, diğer ekip işçilerine verilen %13 prim ise %14’e yükseltildi.

 

Ayrıca, yangınların önlenmesi amacıyla fiilen otla mücadelede çalışan işçilere çalıştıkları günler için %4 oranında prim verilmesi sağlandı.

 

– ‘FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ’ Başlıklı 33. Maddede düzenleme yapılarak fazla süreli çalışma ücreti %25’den %35’e yükseltildi.

 

– YEMEK YARDIMI’ Başlıklı 36. Maddede değişiklik yapılarak, oruç konusunda “Ramazan ayı” ibaresi çıkartıldı, onun yerine “yılda bir ayı geçmemek üzere” ibaresi eklenerek, Ramazan ayı dışında oruç tutan üyelerimizin de oruçlu olduğu günlerde yemek bedelini almaları sağlandı.

-‘DOĞUM YARDIMI’ Başlıklı 46.Maddede yer alan “2 çocukla sınırlı olmak üzere” ibaresi kaldırılarak, her çocuk için doğum yardımı ödenmesi sağlandı.

-‘VASITA TEMİNİ’ Başlıklı 49.Maddede yer alan İl, ilçe ve büyükşehir belediye sınırları içerisinde uygulanmak üzere, işyerine vasıta temin edilemeyen işçilere, (büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde kalan işyerlerinde çalıştığı işyeri merkezi ile ikametine uzaklığı azami 35 km.’ye kadar olan mesafe sınırı 45 km.’ye yükseltildi ve yol ücretlerini almaları sağlandı.

 

– ‘HASAR BEDELİ TESPİTİ‘ Başlıklı 53. Maddenin başlığı ‘HASAR BEDELİ TESPİTİ VE ÖDENMESİ’ olarak değiştirildi ve madde metninde tamamen yeni yazılım yapıldı.

 

 

-‘DİSİPLİN VE DANIŞMA KURULLARI’ başlıklı 59. Madde 60.Madde olarak değiştirildi ve madde metninde üyelerimizin lehine olacak şekilde yeni yazılım yapıldı.

 

 -‘YÜKSEK DİSİPLİN VE DANIŞMA KURULU’ başlıklı 60. Madde  61.Madde olarak değiştirildi ve madde metninde üyelerimizin lehine olacak şekilde yeni yazılım yapıldı.

 

-‘DİSİPLİN CEZALARI’ başlıklı 61. Madde 59. Madde olarak ve maddenin başlığı ‘DİSİPLİN SUÇLARI, TESPİTİ VE CEZALARIN TAYİNİ’  olarak değiştirildi. Madde metninde üyelerimizin lehine olacak şekilde yeni yazılım yapıldı.

 

– Toplu İş Sözleşmesine ‘REFAKAT’ Başlıklı EK Madde-1 ilave edilerek Kamu Çerçeve Protokolü’nde yer alan ve İşçinin bakmaya mecbur olduğu veya işçi refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde en çok 6 (altı) aya kadar ücretsiz izin verilebilmesi ve bu sürenin aynı şartların devam etmesi halinde bir altı ay daha uzatılabilmesi hükmü getirildi.

 

-EK-3 Ücret Cetveli’nde düzenleme yapılarak 8-12 (dahil)’nci ücret derecelerindeki bekleme süreleri 2 yıldan 1 yıla düşürülerek, üyelerimizin erken derece almaları sağlandı.

 

Ayrıca, 1997 yılında işe giren üyelerimiz için ücret cetvelinde yeni bir düzenleme yapılarak günlük ücretinde 0,91 kuruş ile 2,5 TL. arasında artış sağlandı.

 

– ‘DİSİPLİN CEZASINI GEREKTİREN FİİL VE HALLER’ Başlıklı Ek-1’inci Madde cetvel haline getirildi.

 

– Yukarıda belirtilen hususların haricinde Yemek Yardımı, Sosyal Yardım, Mali Sorumluluk Tazminatı, Giyim Yardımı, Evlenme Yardımı, Doğum Yardımı, Ölüm Yardımı, Ek Ödeme ve ücret zamları “Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü”  uyarınca arttırıldı.