26. DÖNEM GRUP TİS İMZALANDI

22 Ağustos 2017

Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı işyerlerinde çalışan 17 bin 389 üyemizi kapsayacak 26. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi, Türkiye Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası’nda (TÜHİS) imzalandı.

5 Temmuz 2017 tarihinde görüşmelerine başlanan ve 22 Ağustos 2017 tarihinde (bugün) tamamlanan 26. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi, 3 Temmuz 2017 tarihinde Türk-İş ile Hükümet arasında imzalanan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü’nde sağlanan iyileştirmeler yanında ilave kazanımlarla imza altına alındı.

Detaylı bilgiler şubelerimiz tarafından verilecek olup, 26. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesinin, Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı işyerlerinde çalışan tüm üyelerimiz ve Sendikamız için hayırlı olmasını diliyoruz.

Türk Harb-İş Sendikası

Genel Yönetim Kurulu

Sözleşmenin tam metni için tıklayınız

  

  1. DÖNEM GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

 

 

1- Toplu İş Sözleşmemizin “İŞVERENİN İŞİ VE İŞYERİNİ İDARE YETKİSİ” başlıklı 14. Maddesinde yer alan “Amirlerin özel yasalardaki yetkileri saklıdır.” hükmü toplu iş sözleşmemizden çıkartıldı.

Toplu iş sözleşmemize 30 yıl önce 1 Mart 1987 tarihli 11. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi ile giren bu hükmün toplu iş sözleşmemizden çıkartılmasıyla işçilere verilen emirlerde ve cezalarda sadece toplu iş sözleşmemiz ve İş Kanunu hükümlerinin uygulanacağı açık olarak belirtildi.

 

2- “İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ” başlıklı 15. Maddeye “Çalışan engellilerin karşılaşabileceği engel ve güçlükleri ortadan kaldırmaya yönelik istihdam süreçlerindeki önlemler alınır.” Hükmü ile işverene, engelli üyelerimizin çalışma ortamlarının düzeltilmesi husunda yükümlülük getirilmiştir.

 

3- Toplu iş sözleşmemizin “ULUSAL BAYRAM, GENEL, HAFTA VE AKDİ TATİL GÜNLERİ” başlıklı 31. Maddesinde yer alan “394 sayılı Hafta Tatili Kanunu” ibaresi bu kanun yürülükten kaldırıldığı için toplu iş sözleşmesi metninden çıkartıldı.

Maddede yapılan değişiklikle bu kanuna atıf yapılan hükümler toplu iş sözleşmemizden tamamıyla çıkartıldı.

 

4- “İŞÇİNİN İŞYERİ VE MESLEK DEĞİŞİKLİĞİ” başlıklı 36. Maddesinde yer alan işveren vekilinin ihtiyaç olması halinde işçiyi mesleğinde  veya yakın başka işlerde çalıştırabilmesi için YAZILI ONAY şartı getirildi.

Ayrıca, yeni işinde azami 1 yıla kadar çalışan işçinin bu süre sonunda ihtiyaç duyulması halinde yeni işine geçirilmesi yada eski işine iade edilmesi zorunluluğu getirildi.

Ülkemizin 15 Temmuz 2016’da yaşadığı darbe kalkışması sonrasında içinde bulunduğu durum ve jeopolitik konumu dikkate alınarak, savaş, seferberlik/olağanüstü hal dönemi ve sınır ötesi askeri operasyonlar halinde işçinin başka bir ilde geçici olarak görevlendirilmesinde yer alan 120 günlük süre sınırlaması kaldırıldı.

Sendikamızca başka ilde görevlendirmelerde yer alan 120 günden fazla yapılan görevlendirmeler için yorum davası açılmış, ancak yapılan yargılama sonucunda Mahkeme bu görevlendirmelerin işçinin yaptığı işin gereği olduğu hükmüne karar vermişti ve 120 günden fazla görevlendirmelerin yapılabileceğine hükmetmiştir.

   

5- Toplu İş Sözleşmemizin “İŞÇİNİN NAKİL İSTEĞİ” başlıklı 37. Maddesinin yazılımı yeniden yapılarak; sağlık, can güvenliği ve zorunlu atamaya tabi kamu görevlisi eşin atanması ile işe giriş tarihinden sonra ortaya çıkan başka bir olağanüstü durum hâlinde işçinin nakil talep edebilmesi hükmü getirilerek nakil taleplerinin nasıl yapılacağı madde metnine açık olarak yazıldı.

Yapılan değişiklikle yıllardır kanayan bir yara haline gelen ve çeşitli sebeplerle nakil talepleri yerine getirilmeyen üyelerimizin nakillerinin tamamıyla objektif kurallara dayalı olarak yapılabilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

 

6- Toplu İş Sözleşmemizin “NAKDEN TALTİF” başlıklı 49. Maddesine eklenen hükümle Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda çalışan üyelerimizin nakden taltif alabilmesi için “genel kolluk kuvvetlerinin asayiş” etkinliğini artırması hükmü madde metnine eklendi.

 

7- “PRİMLER” başlıklı 52. Maddenin (b) fıkrasındaki yabancı dil primi uygulamada herhangi bir değişiklik olmayacak ve hiçbir hak kaybı oluşturmayacak şekilde yeniden yazıldı.

Ayrıca aynı maddenin (e) fıkrasındaki vardiyalı çalışmayı destekleme primi uygulamasında 6. Gün ödenen %35 prime ek olarak, işçinin çalıştığı vardiya postasının öne alınarak değiştirilmesi nedeniyle 7’nci gün içerisinde çalıştırılmak zorunda kalınması halinde bu primin ve ek olarak kendi saat ücretininde (% 135) ödenmesi hükmü getirildi.

 

8- Toplu sözleşmemizin “İŞÇİ İDARECİLERİ VE GÖREVLERİ” başlıklı 59. Maddesinin (a) ve (b) fıkralarında yer alan “Şef” ve “Kısım Şefi” ibareleri metinden çıkartıldı. İşyerlerimizdeki sivilleşmeye yönelik olarak “İşçinin atandığı ve görevlendirildiği kadronun ünvanını kullanır” ibaresi getirilerek, gerektiğinde işçilerin işveren vekili olarak dahi görevlendirilebilmesinin önü açıldı.

 

9- “DİĞER ÜCRETLİ İZİNLER” başlıklı 61. Maddede yapılan değişiklikle “Uluslararası spor yarışmalarında Türkiye’yi Milli Sporcu ve Hakem olarak temsil eden işçilere müsabaka süreleri boyunca ücretli izin” verilmesi hükmü getirildi.

Ayrıca, ağır engelliler için TSK İzin Yönetmeliğinde memurlar için öngörülen izinlerin, işçilerin bakmakla yükümlü olduğu engelli eşi, engelli çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edilmesi kaydıyla engelli kardeşinin özel eğitime getirilip/götürülmesi ve eğitime iştiraki maksadıyla, her engelli birey için haftada 8 saat ücretli olarak verilen eğitim izni ve İşçilerin bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocukları ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararı ile vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşinin “ağır engelli” olması halinde onların bakımı maksadıyla, her engelli birey için ayrı olmak üzere günde 1 saat ücretli günlük bakım izni uygulaması getirilerek üyelerimizin ağır engelli yakınlarının eğitimi ve bakımı için ücretli izin almalarına olanak sağlanmış oldu.

 

10- Toplu İş Sözleşmemizin “ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ” başlıklı 62. Maddesinde yapılan değişlikle Kamu Çerçeve Protokolü’nde yer alan ve İşçinin bakmaya mecbur olduğu veya işçi refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde en çok 6 (altı) aya kadar ücretsiz izin verilebilmesi ve bu sürenin aynı şartların devam etmesi halinde bir altı ay daha uzatılabilmesi hükmü getirildi.

Ayrıca, analık izni veya ücretsiz izin sonrası yapılacak kısmi süreli çalışmalar hakkında yönetmelik esaslarının da üyelerimize  uygulanacağı maddeye açık olarak yazıldı.

 

11- “YEMEK YARDIMI” başlıklı 66. Maddede yapılan değişiklikle maddede yer alan ve hayvan yem miktarı olarak bilinen rasyon kelimesi çıkartılarak yerine günlük besin ibaresi getirildi.

Ayrıca, oruç konusunda “Ramazan ayı” ibaresi çıkartıldı, onun yerine “yılda bir ayı geçmemek üzere” ibaresi eklenerek, Ramazan ayı dışında da oruç tutan üyelerimizinde oruçlu olduğu günlerde yemek bedelini almaları sağlandı.

 

12- Toplu iş sözleşmemizin “DOĞUM YARDIMI” başlıklı 68. Maddesinde yer alan ve bu yardımın sadece iki çocukla sınırlı olarak verilmesini sağlayan hüküm madde metninden çıkartılarak üyelerimizin her çocuk için yardım alması sağlandı.

 

          13- “FERDİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ” başlıklı 83. Maddemizde yapılan değişiklikle ferdi uyuşmazlıklarda şikayet ve müracaatların işyeri dahilinde 15 gün olan karar verme süresi, üst makamlara iletilecek süreyle eşitlenerek 1 ay olarak belirlendi.

 

          14- Toplu iş sözleşmemizin “VERİLECEK CEZALAR” başlıklı 88. Maddesinde devrim niteliğinde bir değişiklik yapılarak, üyelerimize verilen cezaların ek cetvelde belirtilen sırayla (cezalar ve sıralarında hiçbir değişiklik yapılmadı) verilmesi hükmü getirildi.

 

15- Toplu iş sözleşmemizin “YENİ İŞ ARAMA İZNİ” başlıklı 101. Maddesinde değişiklik yapılarak yeni iş arama iznini işçinin istek şartı olmadan işveren vekilince verilmesi sağlandı.

 

16- “DERHAL FESİH” başlıklı 102. Maddede yapılan değişiklikle “işveren” ibaresi “işveren vekili” olarak değiştirildi. Böylece daha önce altı aydan uzun süreli istirahatlerde (hastalık süresi) işçinin iş sözleşmesinin fesh edilmeyerek uzatılma  yetkisi işveren yerine işveren vekiline verilmiş ve süreç kısaltılarak oluşan mağduriyet önlenmiştir.

 

17- Toplu iş sözleşmemize eklenen geçici ikinci maddeyle;

 

  1. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesinin Geçici 4. Maddesinin uygulanmasında yaşanan sorunlardan; 

Muvazzaf askerlik hizmetinde olması nedeniyle,  24. Dönem TİS’de verilen derecelerden faydalanamayan,

  1. Dönem TİS’de verilen derecelerden olağanüstü terfisi eksik yapılan (İsmen yayım suretiyle taltif ve sicil nedeniyle),
  2. Dönem TİS’in imza ve yürürlük tarihi arasında ( 1 Mart 2013 – 20 Eylül 2013) üst okul bitiren ancak 23. Dönem TİS 56. Maddeye göre intibakı yapılmayıp sadece bir üst ücret derecesi verilen,

 28 Şubat 2013 tarihinde 22. Ücret derecesinde iken 14 Nisan 2013 tarihinde 23. Ücret derecesine yükseldiği için iki derece yerine bir derece verilen,

Üyelerimizin mağduriyetleri giderilerek, intibaklarının yapılması ve geriye dönük farklarının ödenmesi sağlanmıştır.

 

18- Toplu iş sözleşmemize eklenen Geçici 3. Maddeyle MEVSİMLİK veya GEÇİCİ olarak çalışan üyelerimizin bundan sonra yıllık ücretli izinlerini kullanmaları sağlanmış ve geçmişteki çalışma sürelerinin toplamı üzerinden hak ettikleri yıllık ücretli izinlerinin de peyderpey kullandırılması ayrıca sağlanmıştır.

 

19- Son olarak, Genel Yönetim Kurulumuzun yoğun ve kararlı mücadelesi ve çalışması sonucunda toplu iş sözleşmemize eklenen Geçici 4. Maddeyle, 24. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi’nin yürürlük başlangıç tarihi olan 1 Mart 2013’den sonra işyerlerimizde çalışmaya başlayan saat ücretli (Ek-1 cetvel) ve parça başı sistem ile çalışan (Ek-4 cetvel) üyelerimize 15 Ekim 2017 tarihindeki ücret dereceleri esas alınarak bir üst ücret derecesine geçmeleri sağlandı.

 

20- Yukarıda belirtilen hususların haricinde Sosyal Yardım, Evlenme Yardımı, Ölüm Yardımı, Giyecek Yardımı, Yemek Yardımı, Doğum Yardımı, Ek Ödeme ve ücret zamları Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü”  uyarınca arttırıldı.